فرهنگی و دانشجویی
اخذ درجه علمی – پژوهشی برای نشریه «بلاغت کاربردی و نقد بلاغی» دانشگاه
معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور خبر داد:
اخذ درجه علمی – پژوهشی برای نشریه «بلاغت کاربردی و نقد بلاغی» دانشگاه

دکتر کریمی از اخذ درجه علمی – پژوهشی برای نشریه «بلاغت کاربردی و نقد بلاغی» در حوزۀ «ادبیات و علوم انسانی» خبر داد و تصریح کرد: معاونت فناوری و پژوهش در راستای تحقق اهداف عالی دانشگاه در حوزه پژوهش اقدام به اخذ درجه علمی – پژوهشی برای نشریات کرده است و در این راستا نیز موفق به اخذ درجۀ علمی – پژوهشی برای نشریۀ «بلاغت کاربردی و نقد بلاغی»، به سردبیری دکتر یحیی طالبیان و به مدیرمسئولی خانم دکتر فاطمه جمالی شد.
معاون فناوری و پژوهش از دانشگاهیان پیام نور خواست با ارسال مقالات علمی – پژوهشی در تقویت کیفی نشریات و ارتقاء جایگاه پژوهشی دانشگاه مشارکت نمایند.
 
امتیاز دهی