ریاست استان: yurdkhani@se.pnu.ac.ir
حراست استان: herasat.semnan@gmail.com
نظارت و ارزیابی استان : semnan.nezarat@pnu.ac.ir
روابط عمومی استان : pnu.semnan@gmail.com
آدرس: سمنان، میدان سعدی، جنب ساختمان پزشکی قانونی، دانشگاه پیام نور استان سمنان کدپستی: 3519643368
تلفن گویا: 3347263-023 نمابر: 33321774