نام و نام خانوادگی   سمت تلفن
آقای کاظمی   مسئول دفتر 33321301
آقای تجلی    مدیر حراست 33335511
آقای نادری   مسئول آزمایشگاه استان
آقای عرب نیا   مدیر اداری 33347250
آقای اکرامی   مدیر نظارت و ارزیابی  
آقای خلیلی   مدیر عمرانی  33333485
آقای قزوینیان   مدیر مالی  33341854
آقای صبور   مدیر فناوری اطلاعات  33341060
خانم کیاستی   مدیر آموزش  33346149
خانم فیض   مدیر پژوهش  
 آقای رگی                      مدیر اعتبارات و بودجه          33327355