كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1397/11/13 شنبه


نام و نام خانوادگی:نوروز علی قزوینیان
سمت:مدیر مالی دانشگاه پیام نور استان سمنان
شرح وظایف و اختیارات مدیر امور مالی استان
1- اعمال نظارت مالی با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی و مصوبات هیات امناء.
2-نگهداری حساب ها و تنظیم گزارش های لازم ، صورت های مالی و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالی. 
3-نگهداری و حفظ و حراست از وجوه، نقدینه ها، سپرده ها و اوراف بهادار.
4-نگهداری حساب و نظارت بر اموال.
5-نظارت و کنترل بر وصول در آمدهای اختصاصی و  واریز آن ها به حساب سازمان مرکزی.


                                 اسامی کارشناسان و مسئولین حوزه مالی
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
علی صدقی کارشناس مالی 31
محمود قاسمی امین اموال 33
خانم دوست کارشناس مالی 30
خانم مداح حقوق و دستمزد 15
بيشتر