كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1397/11/13 شنبه

نام و نام خانوادگی:دکتر سید خلیل اکرامی
سمت:مدیر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان سمنان

 

شرح وظایف و اختیارات مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان (به طور کلی)

  1. اجرای برنامه های دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و ارائه راهکارهای  اجرایی مناسب در این خصوص
  2. نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشگاه استان( از جمله امور آموزشی، تحصیلات تکمیلی، فناوری، پژوهش، اداری، مالی، عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی، حقوقی و امور مجلس و سایر فعالیت های مراکز و واحد های استان)
  3. دریافت آمار و اطلاعات مراکز و واحدهای استان برای سنجش میزان دستیابی به اهداف دانشگاه
  4. همکاری مستمر و موثر با هیات های اعزامی و دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
  5. تشکیل شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه استان و پیگیری اجرای مصوبات آن
بيشتر