لینک کلاس های الکترونیکی اساتید
1400/3/1 شنبه
عوامل پشتیبانی ارزشیابی امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 99-00

.

عوامل پشتیبانی ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-00
مرکز سمنان نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تلفن ثابت به همراه کد  کد مرکز / واحد
ناهید دوست محمدی  مسئول آموزش-کاربر ارشد  023-33374005 5793
سیدسعید شاه مرتضایی  کارشناس فناوری  023-33374008  
مهناز اویس قرنی  کارشناس آموزش  023-33373200-203  
معصومه قاسمی  کارشناس آموزش  023-33373200-203  
منور قزوینیان  کارشناس آموزش  023-33373200-203  
فاطمه طاهریان  مسئول برنامه ریزی  023-33374007  
روح ا... واحدی  کارشناس برنامه ریزی  023-33374007  
مرکز شاهرود نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تلفن ثابت به همراه کد  کد مرکز / واحد
حمیدرضا عرب  مسئول آموزش-کاربر ارشد  023-32300224 5992
سمیه عامریان  کارشناس فناوری  023-32300227  
منصوره جلالی  کارشناس امتحانات  023-32300226  
مریم پیری اردکانی  کارشناس آموزش  023-32300225  
سید حسین حسینی  کارشناس برنامه ریزی  023-32300231  
مرکز دامغان نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تلفن ثابت به همراه کد  کد مرکز / واحد
صدیقه مقدسی  مسئول آموزش  023-35262218 4579
علیرضا پریمی  حراست و کارشناس امتحانات  023-35250150  
علی محمد حاجی پروانه  کارشناس فناوری  023-35250140  
پیمان دارنده  کارشناس برنامه ریزی  023-35260502  
سید عبدالله شمسی پور  کارشناس برنامه ریزی  023-35262218  
حبیب الله جوانمرد  کارشناس آموزش  023-35262218  
خانم گرامی  کارشناس آموزش  023-35262218  
خانم میرزا بابائی  کارشناس آموزش  023-35262218  
خانم سید مومنی  کارشناس آموزش  023-35262218  
مرکز گرمسار نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تلفن ثابت به همراه کد  کد مرکز / واحد
امیر گیلوری  کارشناس آموزش  023-34273592 7694
حمید رامه  فناوری اطلاعات  023-34273552  
اعظم جورابلو  برنامه ریزی آموزش  023-34273692  
نسرین علی بیگی  کارشناس امتحانات  023-34273571  
محمد کیانی فر  مسئول آموزش  023-34273658  
واحد مهدیشهر نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تلفن ثابت به همراه کد  کد مرکز / واحد
سعیده رشیدی  مسئول آموزش  023-33628220 2795
نسرین عربیان  کارشناس امتحانات و فناوری  023-33628220  
واحد ایوانکی نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تلفن ثابت به همراه کد  کد مرکز / واحد
فرزانه لطفی  کاربر ارشد  023-34520512-13 2766
واحد میامی نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تلفن ثابت به همراه کد  کد مرکز / واحد
منصوره بهلول  مسئول آموزش 023-32624002 25
واحد آرادان نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تلفن ثابت به همراه کد  کد مرکز / واحد
زینت مهدوی فر  مسئول آموزش  023-34544540 2751
جوادرامه  کارشناس فناوری  023-34542008  
عوامل پشتیبانی ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-00
واحد
ایوانکی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن ثابت به همراه کد کد مرکز / واحد
فرزانه لطفی کاربر ارشد 023-34520512-13 2766
واحد
میامی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن ثابت به همراه کد کد مرکز / واحد
منصوره بهلول مسئول آموزش 023-32624002 25
واحد آرادان نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن ثابت به همراه کد کد مرکز / واحد
زینت مهدوی فر مسئول آموزش 023-34544540 2751
جوادرامه کارشناس فناوری 023-34542008

 

 
امتیاز دهی