لینک کلاس های الکترونیکی اساتید
1399/7/2 چهارشنبه
لینک کلاسهای الکترونیکی اساتید

.

نام  نام خانوادگی لینک کلاس الکترونیکی
زهرا فیض http://lms.se.pnu.ac.ir/feiz/
مجتبی بابائی http://lms.se.pnu.ac.ir/babaei/
حمیدرضا وزیری گهر http://lms.se.pnu.ac.ir/vazeari/
فاطمه بیان فر http://lms.se.pnu.ac.ir/bayanfar/
محمدجواد زینلی http://lms.se.pnu.ac.ir/zeinly/
علی پریمی http://lms.se.pnu.ac.ir/parimi/
یوسف عالی عباس آباد http://lms.se.pnu.ac.ir/aalii/
محمد عربی http://lms.se.pnu.ac.ir/arabi/
مریم  عزالدین http://lms.se.pnu.ac.ir/eazouddin/
مرضیه مومن http://lms.se.pnu.ac.ir/moamen/
ابراهیم امامی http://lms.se.pnu.ac.ir/emami/
عارف  باباپور http://lms.se.pnu.ac.ir/babapour/
محمد شاه حسینی http://lms.se.pnu.ac.ir/shahhoseyni/
علی شیرافکن http://lms.se.pnu.ac.ir/shirafkan/
فاطمه کریمی http://lms.se.pnu.ac.ir/karimi/
مهدی مکبریان http://lms.se.pnu.ac.ir/mokaberiyan/
محمد زاغیان http://lms.se.pnu.ac.ir/zaghiyan/
معصومه پازکی http://lms.se.pnu.ac.ir/pazooki/
سیدخلیل اکرامی http://lms.se.pnu.ac.ir/ekrami/
مریم  وطن دوست http://lms.se.pnu.ac.ir/vatandoost/
هنگامه بلورساز مشهدی http://lms.se.pnu.ac.ir/boulorsaz/
مهدی جانعلیان http://lms.se.pnu.ac.ir/janaliyan/
مریم  جلالی مقدم http://lms.se.pnu.ac.ir/jalalimoghadam/
همایون چگنی http://lms.se.pnu.ac.ir/chegani/
زهره  مجدآبادی http://lms.se.pnu.ac.ir/majdabadi/
علی اکبر جوکار http://lms.se.pnu.ac.ir/jokar/
صدیقه سلیمانی http://lms.se.pnu.ac.ir/soleymani/
احمد عرب عامری http://lms.se.pnu.ac.ir/arabameri/
نرگس فتحعلیان http://lms.se.pnu.ac.ir/fathaliyan/
عبدالکریم مقدم http://lms.se.pnu.ac.ir/moghadam/
منیره  مرادی نسب http://lms.se.pnu.ac.ir/moradinasab/
محبوبه مونسان http://lms.se.pnu.ac.ir/monesan/
مژگان  آگاه هریس http://lms.se.pnu.ac.ir/agahhareas/
منصوره نیکو گفتار عظیم http://lms.se.pnu.ac.ir/nikogoftar/
مسعود  علیزاده http://lms.se.pnu.ac.ir/alizade/
حسین رضائی http://lms.se.pnu.ac.ir/rezaei/
مهدی مومنی http://lms.se.pnu.ac.ir/moameni/
نسرین کمالی http://lms.se.pnu.ac.ir/kamali/
محمدعلی واحدی http://lms.se.pnu.ac.ir/vahedi/
طاهره حیدری http://lms.se.pnu.ac.ir/heaydari/
ابوالفضل روحانی http://lms.se.pnu.ac.ir/roohani/
حسین  شیبانی http://lms.se.pnu.ac.ir/sheabani/
سپیده  آقاجانی قادیکلائی http://lms.se.pnu.ac.ir/aghajani/
حسن فراتی http://lms.se.pnu.ac.ir/forati/
شهرام باسیتی http://lms.se.pnu.ac.ir/baseti/
راضیه عرب احمدی http://lms.se.pnu.ac.ir/arabahmadi/
راضیه مهدی بیرق دار http://lms.se.pnu.ac.ir/mahdibeayraghdar/
مریم  علی ئی http://lms.se.pnu.ac.ir/alieai/
صدیقه  غنائی http://lms.se.pnu.ac.ir/ghanaei/
علی استاد هاشمی http://lms.se.pnu.ac.ir/ostadhashemi/
منصوره حورعلی http://lms.se.pnu.ac.ir/hoorali/
فرخنده رضایی http://lms.se.pnu.ac.ir/frezaei/
سعادت ا... فرامرزی http://lms.se.pnu.ac.ir/faramarzi/
معصومه فلاح نودهی http://lms.se.pnu.ac.ir/falahnodehi/
علیه  مقیمی خراسانی http://lms.se.pnu.ac.ir/moghemikhorasani/
مریم  اسرافیلیان http://lms.se.pnu.ac.ir/esrafiliyan/
زهرا نادعلی http://lms.se.pnu.ac.ir/nadali/
سید مجتبی حسینی راد http://lms.se.pnu.ac.ir/hoseinirad/
مجید  طاهریان http://lms.se.pnu.ac.ir/taheriyan/
الهه عرب زاده http://lms.se.pnu.ac.ir/arabzade/
احمد جعفری http://lms.se.pnu.ac.ir/jaafari/
محمدمهدی حسین مردی http://lms.se.pnu.ac.ir/hoseainmardi/
مریم  بابایی خیمه سرایی http://lms.se.pnu.ac.ir/babaeikheymesaraai/
مهناز رفیعی http://lms.se.pnu.ac.ir/rafeai/
سعیده  رشیدی http://lms.se.pnu.ac.ir/rashidi/
عاطفه  بانک http://lms.se.pnu.ac.ir/bank/
حسین تبیانیان http://lms.se.pnu.ac.ir/tebiyaniyan/
مرتضی  شفعتی http://lms.se.pnu.ac.ir/shafati/
داود وحدت http://lms.se.pnu.ac.ir/vahdat/
مهدی عامری http://lms.se.pnu.ac.ir/aameri
فرزاد سلیمانی http://lms.se.pnu.ac.ir/f-soleymani
محمد رضا بندالی http://lms.se.pnu.ac.ir/dbandali
مریم ناظریه http://lms.se.pnu.ac.ir/nazeriyeh
شیوا آرایش http://lms.se.pnu.ac.ir/sarayesh
آتنا  سعیدی http://lms.se.pnu.ac.ir/ssaeedi
یاسر داودی http://lms.se.pnu.ac.ir/sdavoudi
مهدی یعقوبی http://lms.se.pnu.ac.ir/syaghobi
معصومه علی محمدی http://lms.se.pnu.ac.ir/smohammadi
سید حسین حسینی http://lms.se.pnu.ac.ir/shshoseaini
مختار یوردخانی http://lms.se.pnu.ac.ir/yourdkhani
سمیه داوری http://lms.se.pnu.ac.ir/ddavari
حسن ساغری http://lms.se.pnu.ac.ir/shsaghari
علی کردی http://lms.se.pnu.ac.ir/shkordi
حسن تبیانیان http://lms.se.pnu.ac.ir/mhtebyanian
عبدالقادر تکه ئی http://lms.se.pnu.ac.ir/stekeei
وجیهه حامدی http://lms.se.pnu.ac.ir/shamedi
حسام صفخانی http://lms.se.pnu.ac.ir/gsafakhani
شبنم جهانشاد http://lms.se.pnu.ac.ir/gjahanshad
منا نعیم زاده خراسانی http://lms.se.pnu.ac.ir/gnaeimzadekhorasani
ابوطالب ایرانمهر http://lms.se.pnu.ac.ir/diranmehr/
مهرنوش عبداله زاده http://lms.se.pnu.ac.ir/dabdollahzadeh/
آزاده کوچک پور http://lms.se.pnu.ac.ir/dkhoghakpor/
مریم السادات زرگر http://lms.se.pnu.ac.ir/szargar/
شیرین شررتیمورتاش http://lms.se.pnu.ac.ir/shshararteymoortash/
امینه دانایی http://lms.se.pnu.ac.ir/sdanaei/
معصومه بابائی http://lms.se.pnu.ac.ir/shbabaei/
مهدی بذرکار http://lms.se.pnu.ac.ir/shbazrkar
سیدمطلب مطلبی http://lms.se.pnu.ac.ir/dmotalebi/
عفت عباسی http://lms.se.pnu.ac.ir/dabbasi/
حسین تربتی نژاد http://lms.se.pnu.ac.ir/dtorbatinezhad/
محمدحسن حسنی http://lms.se.pnu.ac.ir/dhasani/
سید محمود مجیدی http://lms.se.pnu.ac.ir/dmajidi/
علیرضا جلالی http://lms.se.pnu.ac.ir/djalali
اعظم قربانیان http://lms.se.pnu.ac.ir/shghorbaniyan/
عصمت عسکری http://lms.se.pnu.ac.ir/shaskari
بهزاد  بهرامی نسب http://lms.se.pnu.ac.ir/dbahraminasab
محمدرضا ظفری  https://lms.se.pnu.ac.ir/dzafari
اکبر فریدفتحی http://lms.se.pnu.ac.ir/gfaridfathi/
الهام کشاورز http://lms.se.pnu.ac.ir/gkeshavarz/
مهدی گودرزی http://lms.se.pnu.ac.ir/ggodarzi/
احمد جوان جعفری http://lms.se.pnu.ac.ir/gjavanjaafari/
فاتح فرازیانی http://lms.se.pnu.ac.ir/gfarazyani/
میثم رحیمی زاده http://lms.se.pnu.ac.ir/grahimizade/
رضا مقدم http://lms.se.pnu.ac.ir/gmoghadam/
نادره  زمانی https://lms.se.pnu.ac.ir/dzamani
حسین هوشنگ https://lms.se.pnu.ac.ir/shoshang
رضا امینی آهی دشتی http://lms.se.pnu.ac.ir/samini/
مهران خیرخواهان http://lms.se.pnu.ac.ir/skheirkhahan/
سیداسماعیل ساداتی http://lms.se.pnu.ac.ir/ssadati/
افسانه یاریان http://lms.se.pnu.ac.ir/shyariyan
مهدی ملایی https://lms.se.pnu.ac.ir/shmollaei/
حمید اولادی http://lms.se.pnu.ac.ir/shouladi/
محمد رضا حسینی Lms.se.pnu.ac.ir/dmrhoseini
عاطفه بیدختی Lms.se.pnu.ac.ir/sbeydokhti
وحید محقق Lms.se.pnu.ac.ir/smohaghegh
منصوره بهلول http://Lms.se.pnu.ac.ir/shbohlol
حسنا قاسمیان http://lms.se.pnu.ac.ir/shghasemian
زهرا اسلامی http://Lms.se.pnu.ac.ir/sheslami
همت اله بسطامی Lms.se.pnu.ac.ir/gbastami
محمد سیاوشی http://Lms.se.pnu.ac.ir/gsiavoshi
نعمت اله ناروقه http://Lms.se.pnu.ac.ir/shnarogheh
حیدر حسینی http://Lms.se.pnu.ac.ir/ghoseini
حمید رضا قزوین لو Lms.se.pnu.ac.ir/sghazvinlo
فاطمه رادان Lms.se.pnu.ac.ir/dradan
مژگان رفیعی Lms.se.pnu.ac.ir/drafiei
الهام کاشیان Lms.se.pnu.ac.ir/skashian
گوهر آل بویه Lms.se.pnu.ac.ir/shalboyeh
مبینا غربا Lms.se.pnu.ac.ir/shghoraba
زهرا اکبری Lms.se.pnu.ac.ir/shzakbari
سید فهیمه میرسید Lms.se.pnu.ac.ir/smirseyed
سارا محمودیان http://lms.se.pnu.ac.ir/shmahmoudian
نیک نفس Lms.se.pnu.ac.ir/gniknafs
کبری کیاستی lms.se.pnu.ac.ir/skiyasati
مصطفی عرب نیا lms.se.pnu.ac.ir/sarabniya
حسین گل محمدی lms.se.pnu.ac.ir/sgolmohammadi
محبوبه نوری نسب lms.se.pnu.ac.ir/snorinasab
میترا ابراهیمی lms.se.pnu.ac.ir/shebrahimi
معصومه بابایی lms.se.pnu.ac.ir/shbabaei
مجتبی
 رجب پور
lms.se.pnu.ac.ir/rajabpor
محمدرضا  واعظی نژاد lms.se.pnu.ac.ir/vaezinezhad
جواد
 تیموری
lms.se.pnu.ac.ir/timuri
نوروزی
lms.se.pnu.ac.ir/snorozi
محمد رضا
 حسینی
lms.se.pnu.ac.ir/dmrhoseini
مطللبی نژاد lms.se.pnu.ac.ir/dmotalebinezhad
مژگان صداقت کار lms.se.pnu.ac.ir/sedaghatkar

 
امتیاز دهی