لینک کلاس های الکترونیکی اساتید
1399/7/2 چهارشنبه
لینک کلاسهای الکترونیکی اساتید

.

نام  نام خانوادگی لینک کلاس الکترونیکی
حسن آذرگون http://lms.se.pnu.ac.ir/azargon
ابراهیم امامی http://lms.se.pnu.ac.ir/emami/
زهرا اسلامی http://Lms.se.pnu.ac.ir/sheslami
علی اسکندری http://Lms.se.pnu.ac.ir/sheskandari
میترا ابراهیمی http://Lms.se.pnu.ac.ir/shebrahimi
سیدخلیل اکرامی http://lms.se.pnu.ac.ir/ekrami/
آنیتا الداغی http://lms.se.pnu.ac.ir/aldaghi
مژگان  آگاه هریس http://lms.se.pnu.ac.ir/agahhareas/
علی استاد هاشمی http://lms.se.pnu.ac.ir/ostadhashemi/
مریم  اسرافیلیان http://lms.se.pnu.ac.ir/esrafiliyan/
شیوا آرایش http://lms.se.pnu.ac.ir/sarayesh
طیبه ارجمندی http://lms.se.pnu.ac.ir/arjmandi
ابوطالب ایرانمهر http://lms.se.pnu.ac.ir/diranmehr/
رضا امینی آهی دشتی http://lms.se.pnu.ac.ir/samini/
حمید اولادی http://lms.se.pnu.ac.ir/shouladi/
سپیده  آقاجانی قادیکلائی http://lms.se.pnu.ac.ir/aghajani/
مجتبی بابائی http://lms.se.pnu.ac.ir/babaei/
مریم باباعلی http://lms.se.pnu.ac.ir/babaali
همت الله بسطامی http://lms.se.pnu.ac.ir/gbastami
فاطمه بیان فر http://lms.se.pnu.ac.ir/bayanfar/
منصوره بهلول http://Lms.se.pnu.ac.ir/shbohlol
عارف باباپور http://lms.se.pnu.ac.ir/babapour/
مریم  بابایی خیمه سرایی http://lms.se.pnu.ac.ir/babaeikheymesaraai/
محمد رضا بندالی http://lms.se.pnu.ac.ir/dbandali
هنگامه بلورساز مشهدی http://lms.se.pnu.ac.ir/boulorsaz/
شهرام باسیتی http://lms.se.pnu.ac.ir/baseti/
عاطفه  بانک http://lms.se.pnu.ac.ir/bank/
معصومه بابائی http://lms.se.pnu.ac.ir/shbabaei/
مهدی بذرکار http://lms.se.pnu.ac.ir/shbazrkar
بهزاد  بهرامی نسب http://lms.se.pnu.ac.ir/dbahraminasab
عاطفه بیدختی http://Lms.se.pnu.ac.ir/sbeydokhti
علی پریمی http://lms.se.pnu.ac.ir/parimi/
امیر پرچ http://lms.se.pnu.ac.ir/perech
معصومه پازکی http://lms.se.pnu.ac.ir/pazooki/
حسین تبیانیان http://lms.se.pnu.ac.ir/tebiyaniyan/
حسین تربتی نژاد http://lms.se.pnu.ac.ir/dtorbatinezhad/
حسن تبیانیان http://lms.se.pnu.ac.ir/mhtebyanian
جواد تیموری http://lms.se.pnu.ac.ir/timuri
عبدالقادر تکه ئی http://lms.se.pnu.ac.ir/stekeei
لیلا پرهیزکار http://lms.se.pnu.ac.ir/parhizkar
مهدی جانعلیان http://lms.se.pnu.ac.ir/janaliyan/
علیرضا جلالی http://lms.se.pnu.ac.ir/djalali
مریم  جلالی مقدم http://lms.se.pnu.ac.ir/jalalimoghadam/
علی اکبر جوکار http://lms.se.pnu.ac.ir/jokar/
احمد جعفری http://lms.se.pnu.ac.ir/jaafari/
شبنم جهانشاد http://lms.se.pnu.ac.ir/gjahanshad
احمد جوان جعفری http://lms.se.pnu.ac.ir/gjavanjaafari/
همایون چگنی http://lms.se.pnu.ac.ir/chegani/
مریم حاج اسمعیلیان http://lms.se.pnu.ac.ir/hajesmaeiliyan
طاهره حیدری http://lms.se.pnu.ac.ir/heaydari/
منصوره حورعلی http://lms.se.pnu.ac.ir/hoorali/
سید مجتبی حسینی راد http://lms.se.pnu.ac.ir/hoseinirad/
محمدمهدی حسین مردی http://lms.se.pnu.ac.ir/hoseainmardi/
حیدر حسینی http://Lms.se.pnu.ac.ir/ghoseini
سید حسین حسینی http://lms.se.pnu.ac.ir/shshoseaini
وجیهه حامدی http://lms.se.pnu.ac.ir/shamedi
محمدحسن حسنی http://lms.se.pnu.ac.ir/dhasani/
محمد رضا حسینی http://Lms.se.pnu.ac.ir/dmrhoseini
مسعود خدیمی http://Lms.se.pnu.ac.ir/khadimi
مهران خیرخواهان http://lms.se.pnu.ac.ir/skheirkhahan/
یاسر داودی http://lms.se.pnu.ac.ir/sdavoudi
امینه دانایی http://lms.se.pnu.ac.ir/sdanaei/
اعظم دانایی http://lms.se.pnu.ac.ir/danaei
سمیه داوری http://lms.se.pnu.ac.ir/ddavari
سارا دوست http://lms.se.pnu.ac.ir/sdost
 
رحمت الله رضایی http://lms.se.pnu.ac.ir/drezaei
حسین رضائی http://lms.se.pnu.ac.ir/rezaei/
ابوالفضل روحانی http://lms.se.pnu.ac.ir/roohani/
مجتبی رجب پور http://lms.se.pnu.ac.ir/rajabpoor
 
فرخنده رضایی http://lms.se.pnu.ac.ir/frezaei/
مهناز رفیعی http://lms.se.pnu.ac.ir/rafeai/
میثم رحیمی زاده http://lms.se.pnu.ac.ir/grahimizade/
سعیده  رشیدی http://lms.se.pnu.ac.ir/rashidi/
محمدجواد زینلی http://lms.se.pnu.ac.ir/zeinly/
محمد زاغیان http://lms.se.pnu.ac.ir/zaghiyan/
مهدی زایر http://lms.se.pnu.ac.ir/zayer
مریم السادات زرگر http://lms.se.pnu.ac.ir/szargar/
نادره  زمانی https://lms.se.pnu.ac.ir/dzamani
صدیقه سلیمانی http://lms.se.pnu.ac.ir/soleymani/
فرزاد سلیمانی http://lms.se.pnu.ac.ir/f-soleymani
آتنا  سعیدی http://lms.se.pnu.ac.ir/ssaeedi
محمد سیاوشی http://Lms.se.pnu.ac.ir/gsiavoshi
حسن ساغری http://lms.se.pnu.ac.ir/shsaghari
سیداسماعیل ساداتی http://lms.se.pnu.ac.ir/ssadati/
محمد شاه حسینی http://lms.se.pnu.ac.ir/shahhoseyni/
سید حسین شاه چراغ http://lms.se.pnu.ac.ir/dshahcheragh
علی شیرافکن http://lms.se.pnu.ac.ir/shirafkan/
حسین  شیبانی http://lms.se.pnu.ac.ir/sheabani/
مرتضی  شفعتی http://lms.se.pnu.ac.ir/shafati/
حسن شفیعی http://lms.se.pnu.ac.ir/shafiei
شیرین شررتیمورتاش http://lms.se.pnu.ac.ir/shshararteymoortash/
حسام صفخانی http://lms.se.pnu.ac.ir/gsafakhani
مژگان صداقت کار http://lms.se.pnu.ac.ir/sedaghatkar
مجید  طاهریان http://lms.se.pnu.ac.ir/taheriyan/
فضل الله طاهریان http://lms.se.pnu.ac.ir/staheriyan
محمدرضا ظفری  https://lms.se.pnu.ac.ir/dzafari
یوسف عالی عباس آباد http://lms.se.pnu.ac.ir/aalii/
محمد عربی http://lms.se.pnu.ac.ir/arabi/
مریم  عزالدین http://lms.se.pnu.ac.ir/eazouddin/
احمد عرب عامری http://lms.se.pnu.ac.ir/arabameri/
مصطفی عرب نیا http://lms.se.pnu.ac.ir/sarabniya
مهدیه عزیز پور http://lms.se.pnu.ac.ir/azizpor
مسعود  علیزاده http://lms.se.pnu.ac.ir/alizade/
راضیه عرب احمدی http://lms.se.pnu.ac.ir/arabahmadi/
مریم  علی ئی http://lms.se.pnu.ac.ir/alieai/
صدیقه  غنائی http://lms.se.pnu.ac.ir/ghanaei/
الهه عرب زاده http://lms.se.pnu.ac.ir/arabzade/
مهدی عامری http://lms.se.pnu.ac.ir/aameri
معصومه علی محمدی http://lms.se.pnu.ac.ir/smohammadi
مهرنوش عبداله زاده http://lms.se.pnu.ac.ir/dabdollahzadeh/
عفت عباسی http://lms.se.pnu.ac.ir/dabbasi/
سید محمد عباس نیا http://lms.se.pnu.ac.ir/abbasniya
زهرا عطاری http://lms.se.pnu.ac.ir/shatari
عصمت عسکری http://lms.se.pnu.ac.ir/shaskari
محمد علی فاضل http://lms.se.pnu.ac.ir/fazel
زهرا فیض http://lms.se.pnu.ac.ir/feiz/
نرگس فتحعلیان http://lms.se.pnu.ac.ir/fathaliyan/
حسن فراتی http://lms.se.pnu.ac.ir/forati/
محمدحسن فردوسی http://lms.se.pnu.ac.ir/gferdosi
سعادت ا... فرامرزی http://lms.se.pnu.ac.ir/faramarzi/
معصومه فلاح نودهی http://lms.se.pnu.ac.ir/falahnodehi/
اکبر فریدفتحی http://lms.se.pnu.ac.ir/gfaridfathi/
فاتح فرازیانی http://lms.se.pnu.ac.ir/gfarazyani/
حسنا قاسمیان http://lms.se.pnu.ac.ir/shghasemian
زهرا عبدالحسین قمی http://lms.se.pnu.ac.ir/ghomi
اعظم قربانیان http://lms.se.pnu.ac.ir/shghorbaniyan/
حمید رضا قزوین لو http://Lms.se.pnu.ac.ir/sghazvinlo
الهام کاشیان http://Lms.se.pnu.ac.ir/skashian
فاطمه کریمی http://lms.se.pnu.ac.ir/karimi/
نسرین کمالی http://lms.se.pnu.ac.ir/kamali/
علی کردی http://lms.se.pnu.ac.ir/shkordi
آزاده کوچک پور http://lms.se.pnu.ac.ir/dkhoghakpor/
کبری کیاستی http://Lms.se.pnu.ac.ir/skiyasati
محمد کیانی فر http://Lms.se.pnu.ac.ir/kiyanifar
محمدرضا کبریایی زاده http://lms.se.pnu.ac.ir/kebriyaeizadeh
الهام کشاورز http://lms.se.pnu.ac.ir/gkeshavarz/
مهدی گودرزی http://lms.se.pnu.ac.ir/ggodarzi/
حسین گل محمدی http://lms.se.pnu.ac.ir/sgolmohammadi
مهدی مکبریان http://lms.se.pnu.ac.ir/mokaberiyan/
مرضیه مومن http://lms.se.pnu.ac.ir/moamen/
زهره  مجدآبادی http://lms.se.pnu.ac.ir/majdabadi/
سید محمود مجیدی http://lms.se.pnu.ac.ir/dmajidi/
وحید محقق http://Lms.se.pnu.ac.ir/smohaghegh
عبدالکریم مقدم http://lms.se.pnu.ac.ir/moghadam/
حسام مرادی http://lms.se.pnu.ac.ir/gmoradi
منیره  مرادی نسب http://lms.se.pnu.ac.ir/moradinasab/
امید مسعودی فر http://lms.se.pnu.ac.ir/smasoudifar
محبوبه مونسان http://lms.se.pnu.ac.ir/monesan/
رضا مقدم http://lms.se.pnu.ac.ir/gmoghadam/
مهدی مومنی http://lms.se.pnu.ac.ir/moameni/
سیده فهیمه میرسید https://lms.se.pnu.ac.ir/smirseyed
راضیه مهدی بیرق دار http://lms.se.pnu.ac.ir/mahdibeayraghdar/
علیه  مقیمی خراسانی http://lms.se.pnu.ac.ir/moghemikhorasani/
مهدی ملایی https://lms.se.pnu.ac.ir/shmollaei/
سیدمطلب مطلبی http://lms.se.pnu.ac.ir/dmotalebi/
منصوره نیکو گفتار عظیم http://lms.se.pnu.ac.ir/nikogoftar/
زهرا نادعلی http://lms.se.pnu.ac.ir/nadali/
نعمت الله ناروقه http://Lms.se.pnu.ac.ir/shnarogheh
محبوبه نوری نسب http://lms.se.pnu.ac.ir/snorinasab
مریم ناظریه http://lms.se.pnu.ac.ir/nazeriyeh
منا نعیم زاده خراسانی http://lms.se.pnu.ac.ir/gnaeimzadekhorasani
فرهاد متین نفس https://lms.se.pnu.ac.ir/gmatinnafs/
محمدعلی ناظریانی http://lms.se.pnu.ac.ir/gnazeriyani/
حمیدرضا وزیری گهر http://lms.se.pnu.ac.ir/vazeari/
مریم  وطن دوست http://lms.se.pnu.ac.ir/vatandoost/
محمدعلی واحدی http://lms.se.pnu.ac.ir/vahedi/
محمد رضا واعظی نژاد http://lms.se.pnu.ac.ir/vaezinezhad
 
داود وحدت http://lms.se.pnu.ac.ir/vahdat/
حسین هوشنگ https://lms.se.pnu.ac.ir/shoshang
مبینا همتیان http://lms.se.pnu.ac.ir/hematiyan
مهدیه هوشمند https://lms.se.pnu.ac.ir/dhoushmand
مهدی یعقوبی http://lms.se.pnu.ac.ir/syaghobi
مختار یوردخانی http://lms.se.pnu.ac.ir/yourdkhani
افسانه یاریان http://lms.se.pnu.ac.ir/shyariyan

 
امتیاز دهی